Vacature ledenraadslid

Fanhar-3152

De ledenraad is een belangrijk toezichtsorgaan voor EFO Paardenverzekering en bestaat uit zeven EFO-leden. De ledenraad vertegenwoordigt de belangen van alle EFO leden, onze klanten. Daarnaast functioneert de ledenraad in samenwerking met het bestuur. Twee keer per jaar wordt een ledenraadsvergadering georganiseerd; een voorjaarsvergadering in juni en een najaarsvergadering in november.

Ben jij klaar om de leidsels in handen te nemen?

Als EFO-lid ken je ongetwijfeld de organisatie, maar wist je dat EFO Paardenverzekering al ruim 100 jaar paarden verzekerd. Zij zorgt ervoor dat haar klanten (leden) onbezorgd kunnen (blijven) genieten van hun passie rondom paarden. Vanuit de onderlinge gedachte is iedere in Nederland wonende paardeneigenaar (van particulier tot zakelijk) welkom met ieder (gezond) paard (alle rassen, alle soorten, van groot tot klein, van goedkoop tot duur).

Bij EFO Paardenverzekering gaat het niet om winstbejag of rendement. Wij zijn een onderlinge verzekeraar die is opgericht om de belangen van de leden te dienen. Aan dat basisprincipe is in al die jaren niets veranderd.

De ledenraad heeft een aantal formele beslissingsbevoegdheden, waaronder:

  • het vaststellen van de jaarrekening;
  • het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht;
  • het vaststellen of wijzigen van statuten;
  • benoemen van leden van het bestuur;
  • benoemen van leden van de ledenraad;
  • beslissen over de winstbestemming.

Daarnaast signaleert de ledenraad of EFO Paardenverzekering haar rol als betrokken financiële dienstverlener passend vervult.
 
De ledenraad is ook een klankbord voor het  bestuur. Relevante beleidsvoornemens worden door het bestuur voorgelegd, gedeeld en door de ledenraad vanuit hun persoonlijke en/of maatschappelijke praktijk getoetst en/of verrijkt.
 
Wat is belangrijk voor een ledenraadslid?
Een ledenraadslid:
kent de wensen en opvattingen van de leden, kent de markt en maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief in zijn rol als ledenraadslid.
is lid van EFO Paardenverzekering (als verzekeringnemer) en lid van één of meerdere relevante lokale netwerken en is betrokken bij wat er leeft in de markt en de maatschappij;
staat in contact met andere leden (buiten de ledenraad) en is makkelijk aanspreekbaar;
investeert tijd in vergaderingen van de ledenraad en andere vormen van overleg waarbij de ledenraad betrokken is en/of leden van de ledenraad betrokken zijn;
kan afstand nemen van zijn of haar persoonlijke situatie en van individuele kwesties tussen EFO en leden (verzekeringnemers) en kan conclusies trekken met het oog op het algemene belang van EFO Paardenverzekering en haar leden;
draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en deelt informatie en kennis;
acteert in woord en gedrag overeenkomstig de voor EFO Paardenverzekering geldende Integriteitscode en maatschappelijke normen.
 
Daarnaast is het belangrijk dat een ledenraadslid “de onderlinge” als dé organisatievorm voor EFO Paardenverzekering onderschrijft, dit bewaakt en positief uitdraagt in zijn of haar contacten.
 
Hoe verloopt de verkiezing van een ledenraadslid?
Nieuwe ledenraadsleden worden, op voordracht van het algemeen bestuur, gekozen door de ledenraad. De ledenraad heeft ook het recht om zelf kandidaten voor de functie van ledenraadslid bij het algemeen bestuur aan te dragen  De verkiezing van de ledenraadsleden vindt plaats tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
 
Wat bieden wij de ledenraadsleden?
Een ledenraadslid ontvangt een passende vergoeding per dagdeel voor vergaderingen en een kilometervergoeding voor de betreffende reiskosten.
 
Andere, vaak meer persoonlijke, redenen om deel te willen nemen aan de ledenraad kunnen zijn:

  • het delen van kennis en expertise vanuit een andere hoedanigheid met EFO Paardenverzekering;
  • het opdoen van kennis over de financiële sector;
  • nieuwe contacten opdoen;
  • vergroten van eigen kennis.

Interesse?
Heb je interesse om lid te worden van de ledenraad van EFO Paardenverzekering? Geef dit dan door via . Om een beeld te krijgen bij uw ervaring en aansluiting op het profiel vragen wij u een CV en motivatie mee te sturen.

Dit vinden onze klanten van ons